Bcc Info
 
Autocad

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ ชลบุรี ( ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ )

หลักสูตร AutoCAD 

 

ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา  ด้านการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD    ซึ่งเป็น Software 2 มิติที่มีผู้นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้ง เครื่องกลได้ อีกด้วย  ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2  มิติขั้นพื้นฐาน ,การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม , การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน , การ Export งาน 2 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DVIZ , 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงานสามมิติขั้นสูง ,ยังสามารถนำข้อมูลจากงานเขียนแบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล ของ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการประมาณราคาอุปกรณ์เบื้องต้น รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทั้งใน AutoCAD

 

โปรแกรมที่ใช้อบรม

1. AutoCAD 

2. Acrobat

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถเขียนแบบ 2 มิติและ 3มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD  ครอบคลุมการนำไปใช้งานได้ทุก Version รวมทั้ง AutoCAD LT และได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และหลักการทั้งหมดของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ของวิทยากร
 • ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไป แล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 10 ครั้ง

กรณีเรียนตัวต่อตัว เรียน 15 ชั่วโมง ครั้งละ 3 ชัวโมงเต็ม จำนวน 5 ครั้ง

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

x,xxx บาท   ( ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

 

การชำระเงิน 

1.       โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี

2.       ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาหนองมน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี  275-1-02274-6 (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455)

3.       สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี

หรือ The Business Computer Centre Chonburi

Cancellation : กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน  7 วัน

 

ครั้งที่ 1

ทำความรู้จักกับชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม

 • หลักการในการเขียนแบบ 2 มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม AutoCAD 2004
 • แนะนำวิธีการใช้คำสั่งในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้ระบบเขียนแบบในด้านต่างๆ
 • หลักในการเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติ
 • หลักการในการกำหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit) ในการเขียนแบบด้านต่างๆ
 • การกำหนดขอบเขตในการเขียนแบบและตั้งระยะ Grid & Snap
 • การเขียนเส้นตรง (Line)ในรูปแบบต่างๆ , กำหนดค่าแบบแอบโซลุท คอร์ออร์ดิเนท รีเลทีฟคอร์ออร์ดิเนทระยะ , การอ้างอิงมุม และการเปิด / ปิด Ortho และ และ การวัดมุม แบบ Polar Angle Measurement
 • การย่อ ขยาย โดยใช้คำสั่ง Zoom แบบต่าง ๆ
 • การสร้าง Profile เพื่อเก็บค่าการปรับแต่งจอภาพของตนเอง
 • การเลื่อนภาพเพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ
 • การสำรองข้อมูลไฟล์แบบที่ได้สร้างเสร็จแล้วและการกำหนดการบันทึกงานอัตโนมัติ (Autosave)
 • การบันทึกข้อมูลสำหรับใช้งานใน Version 13, 14, 2000,2002 และ 2004

ครั้งที่ 2

ชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเพื่อใช้ในการเขียนแบบแปลน

 • การเขียนสี่เหลี่ยม (Rectang) และวงกลม (Circle)
 • การใช้เครื่องมือในการแก้ไขแบบเบื้องต้น Erase , Undo , Redo
 • เทคนิควิธีการเลือกวัตถุ (Object Selection)
 • การคัดลอก (Copy) และเคลื่อนย้ายวัตถุ (Move) วัตถุเบื้องต้น
 • การใช้เครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ (Object Snap)
 • การใช้โพลาร์แทร็คกิ้ง (Polar Tracking )
 • การวัดระยะห่างและมุมระหว่างจุดสองจุด ด้วยคำสั่ง Dist

แบบฝึกหัด ฝึกการเขียนแบบแปลนแบบต่าง ๆ        

หลักการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานและปรับเปลี่ยน แก้ไข แบบแปลน

 • การกำหนดลำดับขั้นการทำงาน (Layer) ,รูปแบบของเส้น (Linetype)
 • การใช้แถบรายการต่าง ๆ บนทูลบาร์ Object Properties
 • การกำหนด Scale ของเส้นแบบต่างๆ (Ltscale)
 • การเปลี่ยนเลเยอร์ใช้งาน โดยใช้ Layer ที่ถูก Current (Ai_molc)
 • การคัดลอกคุณสมบัติของวัตถุด้วย Matchprop
 • การใช้ Array ในการคัดลอกวัตถุจำนวนมาก
 • การใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น (Stretch / Lengthen)
 • การสร้างแบบแปลนเบื้องต้น

ครั้งที่ 3

หลักการแก้ไขแบบแปลนเบื้องต้น

 • การใช้คำสั่งในการเขียน Polyline และแปลง Line เป็น Polyline
 • การใช้คำสั่งในการแก้ไขปลายเส้น ตัดเส้น (Trim / Extend) การตัดเส้นด้วยคำสั่ง Break
 • การใช้คำสั่งลบมุมตัดและลบมุมโค้งของเส้นตรง (Chamfer / Fillet)
 • การ Set Point Style และเขียนจุดอ้างอิง Point
 • การใช้คำสั่งในการแบ่งส่วนของเส้นตามระยะที่กำหนดหรือเท่าๆ กัน (Divide / Measure)
 • การล้างจอภาพด้วยคำสั่ง Redraw , Regen และ Regen all
 • การคำนวณหาพื้นที่และเส้นรอบรูปของที่ดินหรือแบบแปลน (Area)

แบบฝึกหัด ฝึกการเขียนแบบแปลนและจัดรูปขั้นตอนการทำงานแบบต่าง ๆ

ครั้งที่ 4

การสร้างและแก้ไขแบบในส่วนของเส้นต่อเนื่องและเส้นโค้ง

 • การสร้างรูปตัดและรูปด้านโดยการอ้างอิงจากแบบแปลน
 • การเขียนรูปหลายเหลี่ยม (Polygon)แบบต่าง ๆ
 • การใช้คำสั่งในการเขียนเส้นคู่ขนาน Mline และแก้ไขโดย Mledit
 • การเขียนเส้นต่อเนื่องแบบโค้ง โดย Spline
 • การใช้คำสั่งสร้าง Polyline แบบปิด โดยใช้ Boundary
 • การใช้เครื่องมือในการเขียนส่วนโค้งแบบ Arc , Circle , Ellipse , Donut
 • การเขียนงานรูปตัดโครงสร้างโดยใช้คำสั่งต่างๆ

แบบฝึกหัด ฝึกการเขียนแบบแปลน รูปตัด รูปด้านโดยมีรายละเอียดของส่วนโค้ง

ครั้งที่ 5

การแก้ไขและใส่ลวดลายให้กับแบบแปลนพร้อมทั้งตัวอักษร

 • การหมุน (Rotate) และพลิกกลับด้าน (Mirror) และ Align
 • การใส่ลวดลายให้กับชิ้นงาน (Bhatch)และแก้ไข Hatch
 • การกำหนดตัวอักษร รูปแบบ มาตราส่วนและการใช้ภาษาไทยในงาน AutoCAD
 • การกำหนดชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษร
 • การเขียนตัวเลข ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • การแก้ไข ชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษรที่สร้างไว้แล้ว

แบบฝึกหัด ฝึกการใส่ลวดลายและสัญลักษณ์ให้กับแบบแปลน

ครั้งที่ 6

หลักการในการจัดการฐานข้อมูลแบบแปลน

 • การสร้าง (Block , Wblock) , การสอดแทรก (Insert) ,การระเบิด (Explode)
 • ขั้นตอนการใช้ Design Center ในการสอดแทรกคุณสมบัติวัตถุจาก File อื่นๆ
 • การสร้างและแก้ไขแอททริบิวต์(Attdef,Attedit)
 • การควบคุมการปรากฏของแอทริบิวต์ด้วยคำสั่ง Attdisp
 • ขั้นตอนการแยกแอทริบิวต์ออกไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ
 • การใช้ Properties Window ในการแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุ
 • การสอดแทรกและปรับแต่งรูปภาพให้กับชิ้นงาน ( Image ) และกำหนดคุณสมบัติต่างๆ
 • การเขียนรูปตัดขยาย และ แบบขยายต่างๆ พร้อมด้วยรายการประกอบแบบ
 • การ Rename ชื่อ Block,Dimension Style, Layer,Linetype Style, Text Style, Linetype

แบบฝึกหัด ฝึกการเขียนแบบแปลน รูปตัด รูปด้าน พร้อมด้วยรายการประกอบแบบ

ครั้งที่ 7

หลักการสร้างแบบแปลนและลงรายละเอียดต่าง ๆ

 • การย่อ - ขยายวัตถุด้วยคำสั่ง Scale
 • การสร้างแบบแปลนอย่างละเอียดและสามารถก่อสร้างได้
 • การกำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
 • การกำหนดรูปแบบของส่วนประกอบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับแบบแปลน
 • การบอกขนาดด้วยเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
 • การกำหนดมาตราส่วนให้กับเส้นบอกระยะ (Dimension)
 • การแก้ไขเส้นบอกระยะ(Dimension)ที่ได้สร้างไปแล้ว
 • การกำหนดสเกลแฟคเตอร์สำหรับเส้นบอกขนาด

แบบฝึกหัด ฝึกการเขียนแบบแปลน โดยใส่เส้นบอกระยะและแบบขยาย

ครั้งที่ 8

 

การเขียนแบบ Isometric และการใช้ XREF ในรูปแบบต่าง ๆ

 • หลักการทำงานระบบ Network (Team work)
 • การจัดการกับ Xref ในการทำงานแบบ Network
 • การสอดแทรก Xattach และการแปลง Xref เป็น Block (Xbine)
 • การควบคุม Cursor และ Polar เพื่อใช้ในการเขียนแบบ Isometric
 • การเขียนแบบ Isometric ด้วยคำสั่ง Line , Pline ,Ellipse
 • การเขียนและกำหนดเส้นบอกระยะตามมุมของ Isometric
 • การกำหนดตัวอักษร Text แบบมุมมอง Isometric View

แบบฝึกหัด ฝึกการเขียนแบบไอโซเมตริก

ครั้งที่ 9

การสร้างงาน 3 มิติจาก Autocad

 • หลักการทั่วไปในการสร้างวัตถุ 3 มิติ
 • ระบบคอร์ออร์ดิเนทใน 3 มิติและแอบโซลุทคอร์ออร์ดิเนท
 • การกำหนดแกน 3 มิติ การกำหนดมุมมอง ด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า และมุมมอง 3 มิติ
 • การสร้างวิวพอร์ทสำหรับงาน 3 มิติ ด้วยคำสั่ง VPORTS
 • การกำหนดการแรเงาวัตถุ 3 มิติ
 • การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วย Solid Modeling และแก้ไขด้วย Solid Editing
 • การกำหนดความหนาและกำหนดวัตถุ 3 มิติ วิ่งตาม Path ด้วยคำสั่ง Extrude
 • การสร้างหน้าตัดของวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Revolve
 • การส่ง File 3 มิติจาก AutoCAD ไปยัง Autodesk VIZ เพื่อนำไป Presentation

แบบฝึกหัด ฝึกการเขียนรูป 3 มิติ

ครั้งที่ 10

หลักการ การพิมพ์แบบแปลนและทดสอบการพิมพ์ด้วยเครื่อง Printer

 • หลักการในการจัดเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์แบบแปลน
 • การกำหนดขนาดกระดาษและตั้งค่าเครื่องพิมพ์และพื้นที่พิมพ์ (Plot)
 • การสร้างกรอบกระดาษให้ได้มาตรฐานในการเขียนแบบและทำเป็น Template
 • การสร้างแอททริบิวต์และแก้ไขแอททริบิวต์ในกรอบกระดาษ
 • การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดกระดาษ A4, A3, A2 และ A1 ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
 • การกำหนดมาตราส่วน ตามหน่วยวัดเมตริก เป็น มิลลิเมตร และเมตร
 • การสร้างวิวพอร์ทเพื่อกำหนดหลายมาตราส่วนในแบบแผ่นเดียวกัน
 • การกำหนดมาตราส่วนให้กับวิวพอร์ทเพื่อการพิมพ์แบบแปลนที่ถูกต้อง
 • การจัดวางตำแหน่งแบบในวิวพอร์ทให้เหมาะสม
 • การตั้งคุณสมบัติและบันทึกชุดคำสั่งสำหรับการสั่งพิมพ์
 • หลักการในการพิมพ์แบบแปลนให้มีความเข้ม - บาง ตามเบอร์ของปากกา
 • การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดต่าง ๆ
 • การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ
 • การแสดงผลของภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์แบบและสั่งพิมพ์แบบจริง

แบบฝึกหัด ฝึกการจัดหน้ากระดาษและการพิมพ์แบบจริง

 

หมายเหตุ  : ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 16 June 2014 )
 
Advertisement

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย แมมโบ้ลายไทย
Mambo LaiThai base on MamLang